Khi robot thay thế điều dưỡng viên chăm người già

Robot có thể trở thành điều dưỡng chăm sóc người già, làm việc nặng, dọn nhà cửa và phụ giúp khi bệnh tật.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.